(30.05.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 22.5.2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 146/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.

Novela, jejíž návrh byl iniciativou několika poslanců, se má pokusit narovnat stav, kdy dosavadní znění zákona mělo přinášet určité výkladové nejasnosti v definici způsobilých nákladů a právní nejistotu při jejich aplikaci v rámci institucionální podpory. Novela má, dle důvodové zprávy, definici zpřesnit tak, aby se nově definované způsobilé náklady daly aplikovat na účelovou i institucionální podporu a současně se řešila problematika pořizování hmotného majetku (investičních nákladů) a dalších provozních nákladů (materiálních nákladů). Současně má tato novela řešit také otázku definice projektu výzkumu, vývoje a inovací.

Zákon nabývá účinnosti dnem 6.6.2017.