(08.07.2016, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 17.6.2016 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 194/2016 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.

Dle důvodové zprávy jde o reakci zákonodárce na nové, přímo použitelné evropské nařízení č. 651/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem – General Block Exemption Regulation, stejně tak jako na nařízení č. 702/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem – Agricultural Block Exemption Regulation.

Novela má do českého právního řádu přinést prakticky jen technické změny, jež byly vynuceny změněnou evropskou legislativou. Jde tak především o implementační předpis, jenž má v zájmu lepší aplikovatelnosti, srozumitelnosti a jednoznačnosti sjednotit pojmosloví evropské a vnitrostátní legislativy. Jeho cílem je předejít případným kolizím přímo aplikovatelného evropského práva s příslušným právem vnitrostátním.

Zákon nabyl účinnosti, s výjimkou některých ze svých ustanovení, dnem 2.7.2016.