(08.08.2016, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 22.7.2016 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 230/2016 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Zákon byl, dle důvodové zprávy, přijat s primárním cílem zvýšit transparentnost poskytování podpory sportu z veřejných prostředků. Má přizpůsobit právní úpravu mezinárodním závazkům České republiky, jeho prostřednictvím má být lépe zohledněna veřejná a zdravotní prospěšnost sportu jako takového.

Přináší nové instituty, jakými je například rejstřík jakožto informační systém veřejné správy sloužící k vedení údajů o sportovních organizacích, sportovcích a sportovních zařízeních, nebo plány v oblasti sportu určující cíle státní politiky v oblasti sportu, prostředky, které jsou nezbytné k dosahování těchto cílů, a vymezující priority a kritéria podpory sportu ze státního rozpočtu. Přichází také s novou právní úpravou podpory sportu ve formě dotací ze státního rozpočtu, podpory významných sportovních akcí a koordinace poskytování podpory.

Vedle zákona o podpoře sportu novelizuje rovněž zákon o rozhodčím řízení, zákon o vysokých školách a školský zákon.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2017.