(25.09.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 5. 9. 2018 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 193/2018 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Jde o rozsáhlou novelu zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích o bezmála půl druhé stovce změnových bodů. Je primárně projevem transpozice tří evropských směrnic, konkrétně směrnice 2014/45/EU o pravidelných technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, směrnice 2014/47/EU o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných v Unii a směrnice 2015/719, kterou se mění směrnice, jíž se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství stanoví maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz.

Dle důvodové zprávy tak jde o dvě nové směrnice v oblasti pravidelných technických prohlídek a silničních technických kontrol, které na úpravu již v unijním právu obsaženou navazují a podrobněji ji rozvíjejí, a o jednu směrnici toliko dílčím způsobem novelizující stávající úpravu maximálních povolených hmotností a rozměrů vozidel. Těm bylo potřeba vnitrostátní právní úpravu přizpůsobit.

Ta se přitom rozprostírá také v dalších zákonech. Současně je proto novelizován rovněž zákon o pozemních komunikacích, zákon o silničním provozu a zákon o správních poplatcích.

Novela své účinnosti nabývá, ovšem s výjimkou některých ze svých ustanovení, dnem 1. 10. 2018.

Autor: Mgr. Martin Glogar