(03.01.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 29.12.2016 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 452/2016 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Jde o rozsáhlou novelu čítající bezmála na pět desítek novelizačních bodů. Jejím primárním cílem je, dle důvodové zprávy, transponovat do českého právního řádu evropskou směrnici 2014/92/EU o porovnatelnosti poplatků souvisejících s platebními účty, změně platebního účtu a přístupu k platebním účtům se základními prvky, stejně tak jako adaptovat český právní řád na úpravu obsaženou v přímo aplikovatelném evropském nařízení č. 2015/751 o mezibankovních poplatcích za karetní platební transakce.

Vedle zákona o platebním styku je novelizován rovněž zákon o České obchodní inspekci, zákon o finančním arbitrovi a zákon o cenách. Účinnosti nabývá, s výjimkou některých ze svých ustanovení, dnem 1.3.2017.