(03.05.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 20.4.2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 123/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Novela je primárně zaměřena na modifikaci právní úpravy problematiky národních parků. Důvodová zpráva uvádí, že byla zpracována na základě dlouhodobých zkušeností s dosavadní právní úpravou s významným přihlédnutím k připomínkám především ze strany obcí a krajů. Hlavní myšlenkou bylo dosáhnout jednotného řešení pravidel pro všechny národní parky na zákonné úrovni, a to při zachování hierarchie i kontinuity předpisů v této oblasti. Snahou zákonodárce bylo lépe deklarovat dlouhodobé cíle ochrany národních parků, revidovat a zjednodušit základní ochranné podmínky, nově pojmout zonaci národních parků, kdy zóny budou děleny podle cílů ochrany a způsobů péče ve vazbě na aktuální míru pozměnění ekosystémů činností člověka, či zavést nový institut zásad péče o národní park. Změn však přináší samozřejmě více.

Jde o diskutovanou novelu, kterou prezident republiky dne 10.3.2017 vetoval. Poslanecká sněmovna však jeho veto přehlasovala a na zákonu svým usnesením ze dne 4.4.2017 publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 124/2017 Sb. setrvala.

Zákon tak nabude účinnosti, s výjimkou některých ze svých ustanovení, dnem 1.6.2017.