(27.09.2016, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 19.9.2016 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 293/2016 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 135/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek.

Důvodová zpráva uvádí, že k aktuální novelizaci bylo přistoupeno především za účelem uvedení zákona o ochraně hospodářské soutěže do souladu s účinnou právní úpravou soukromého práva po její rekodifikaci. Dosavadní znění jí totiž stále terminologicky neodpovídalo.

Vedle toho dochází například k přesnějšímu vymezení případů, na které dopadá § 19a upravující dozor Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nad orgány veřejné správy, k doplnění ustanovení usnadňujících mezinárodní spolupráci soutěžních úřadů nebo k připojení ustanovení o využívání údajů z informačních systémů veřejné správy. Změn je však samozřejmě více.

Obecně lze konstatovat, že jde o změny spíše dílčí povahy, často legislativně-technického charakteru, ať již jde o přeformulování některých ustanovení tak, aby byla srozumitelnější a přesněji reflektovala požadavky praxe, či o úpravy a aktualizace odkazů v poznámkách pod čarou.

Vedle zákona o ochraně hospodářské soutěže je novelizován rovněž zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek.

Zákon nabývá účinnosti, s výjimkou některých ze svých ustanovení, dnem 19.10.2016.