(16.11.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 19. 9. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 310/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Dle důvodové zprávy si zákonodárce kladl si za cíl prostřednictvím novely především řešit po přechodnou dobu dlouhodobou potřebu ošetřování osoby potřebující péči a hmotné zajištění ošetřující osoby, a to novou dávkou nemocenského pojištění, tzv. dlouhodobým ošetřovným. Tato dávka má být poskytována nezávisle na poskytování příspěvku na péči náležející osobě závislé na pomoci jiné osoby.

Vedle zákona o nemocenském pojištění je novelizován rovněž zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zákon o důchodovém pojištění, zákoník práce, zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a zákon o specifických zdravotních službách.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2018.