(31.07.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 12. 7. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 201/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.

Dle důvodové zprávy bylo primární ambicí zákonodárce stabilizovat a zkvalitnit prostřednictvím této novely stávající systém kvalifikačního vzdělávání především ošetřovatelských profesí, a to v souladu s aktuálními potřebami v oblasti zdravotnictví. Šlo také o to umožnit vykonávat povolání praktické sestry bez odborného dohledu, což má v praxi usnadnit začlenění absolventů tohoto oboru do pracovních multidisciplinárních týmů. Zdůrazněna je rovněž reflexe potřeby vykonávat zdravotnické povolání bez vazby na vydávání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Úpravy se mají dotknout také akreditací pokud jde o jejich převody či doklady, které žadatel předkládá k žádosti o akreditaci.

Vedle novelizací dvou výše uvedených zákonů se současně zrušuje vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků, a to včetně svých novel.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2017.