(24.11.2016, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 14.11.2016 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 371/2016 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

Dle důvodové zprávy byly u nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty požadavky pro 1. kategorii rizika uzavřeného nakládání doposud přísnější, než vyžadovaly předpisy EU. Oprávněné osoby i správní úřady tak byly zatěžovány nadbytečnou administrativou. Deklarovaným cílem novely tak je odstranit povinnosti, které šly nad rámec příslušné evropské směrnice 2009/41/ES, a to při zachování spolehlivosti hodnocení rizika nakládání s geneticky modifikovanými organismy.

Vedle toho zde existuje evropská směrnice 2015/412 novelizující směrnici o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí, jež členským státům umožňuje na svém území omezit či zakázat pěstování geneticky modifikovaných organismů, které byly na úrovni EU pro uvádění na trh schváleny. Zákon takové omezení nebo zákaz neumožňoval, což bylo vyhodnoceno jako problematické v případě, že na úrovni EU bude vydáno povolení k pěstování určité geneticky modifikované plodiny, přičemž Česká republika bude chtít toto pěstování na svém území v odůvodněných případech omezit nebo zakázat. Novela má na tuto situaci reagovat, a to včetně stanovení příslušných postupů v daných případech.

Současně byla ve shodné částce Sbírky zákonů publikována pod č. 372/2016 Sb. související novelizační vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů.

Oba předpisy, jak zákon, tak vyhláška, nabývají účinnosti dnem 1.1.2017.