(09.03.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 3.3.2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 57/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Primárním cílem této novely je uvést český vnitrostátní právní řád do souladu s požadavky plynoucími z některých ustanovení evropské směrnice 2013/48/EU o právu na přístup k obhájci v trestním řízení a řízení týkajícím se evropského zatýkacího rozkazu a o právu na informování třetí strany a právu na komunikaci s třetími osobami a konzulárními úřady v případě zbavení osobní svobody. Převážná část požadavků směrnice již ve vnitrostátním právním řádu zajištěna byla, k dosažení implementace bylo, dle důvodové zprávy, potřeba realizovat jen dílčí změny. Má jít především o to, že osoba, o jejíž předání na základě evropského zatýkacího rozkazu jde, bude mít faktickou možnost si ve vyžadujícím státě zvolit obhájce za účelem poskytování pomoci obhájci zvolenému nebo ustanovenému pro předávací řízení v předávajícím státě.

Vedle zákona o mezinárodní justiční spolupráci je novelizován rovněž trestní řád, zákon o výkonu vazby a zákon o soudnictví ve věcech mládeže.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.5.2017.