(04.09.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 16. 8. 2018 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 178/2018 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Jde o projev transpozice evropské směrnice 2014/41/EU o evropském vyšetřovacím příkazu v trestních věcech do českého právního řádu. Cílem této směrnice přitom mělo být jednak poskytnout jednoduchý a úplný právní rámec pro oblast justiční spolupráce v oblasti přeshraničního získávání důkazů, jednak zavést do právní pomoci princip vzájemného uznávání při zachování flexibility právní pomoci, to vše při zajištění vysoké úrovně ochrany lidských práv. Má se vztahovat výhradně na opatřování důkazů pro účely řízení, netýká se tak doručování, zajištění majetku pro jiné než důkazní účely ani oblasti policejní spolupráce.

Dosavadní vnitrostátní právní úprava požadavkům směrnice nevyhovovala. Ani nemohla, neboť směrnice v podobě evropského vyšetřovacího příkazu přináší zcela nový institut. Ten bylo potřeba v českém vnitrostátním právním řádu příslušně reflektovat, a to především prostřednictvím novely zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních.

Zákonem je dále novelizován trestní řád, zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, zákon o některých přestupcích a zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení.

Nově publikovaný zákon nabyl své účinnosti, s výjimkou novely posledního ze zmíněných zákonů, dnem 16. 8. 2018.

Autor: Mgr. Martin Glogar