(05.04.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 29.3.2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 89/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech.

Přináší do dosavadní právní úpravy na tři desítky změn, přičemž ty jsou v první řadě motivovány snahou implementovat do českého právního řádu evropskou legislativu spočívající v tomto případě zejména v nařízení Evropské parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014, jehož primárním cílem je chránit životní prostředí snižováním emisí fluorovaných skleníkových plynů s ohledem na jejich nežádoucí dopady na klima, což má zase přispět k celkovému snížení emisí skleníkových plynů.

Pokud jde o samotnou novelu zákona, důvodová zpráva za její nejzásadnější body označuje upravení podmínek provozu a uvádění na trh zařízení obsahujících regulované látky nebo fluorované skleníkové plyny s cílem snížit riziko jejich neodborné instalace a zamezit tak únikům těchto látek do ovzduší, upravení ustanovení týkajících se hodnotících, atestačních a certifikačních subjektů, implementaci nových povinností a posouzení možnosti částečného převedení kompetencí při vydávání certifikátů z Ministerstva životního prostředí na soukromé subjekty, a konečně doplnění sankčních ustanovení a povinností vybraných provozovatelů zařízení a rozšíření pravomocí České obchodní inspekce v této oblasti.

Zákon nabyl účinnosti dnem 1.4.2017.