(20.04.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 5.4.2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 104/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), a některé další zákony.

Dle důvodové zprávy je novela především legislativním naplněním závěrů podaných v usnesení vlády směřujícímu k dalšímu rozvoji informačních a komunikačních technologií služeb veřejné správy. Za hlavní princip, jenž je do ní promítnut, lze označit stanovení pravidel pro řízení, ekonomickou efektivitu, bezpečnost a funkční vlastnosti informačních systémů veřejné správy. Za tím účelem je posilována koordinační úloha Ministerstva vnitra v oblasti dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy, a to prostřednictvím vytváření informační koncepce České republiky vždy na období 5 let. Má také dojít k podřazení některých typů provozních informačních systémů veřejné správy spravovaných státními orgány pod režim zákona o informačních systémech veřejné správy. Cílem je vytvořit jednotné prostředí a principy pořizování, vytváření, správy a provozování těchto provozních informačních systémů a tím bránit vzniku duplicit a neefektivně vynaložených prostředků. Další změny jsou pak promítnutím zkušeností s aplikací dosavadní právní úpravy v praxi.

Vedle zákona o informačních systémech veřejné správy a zákona o kybernetické bezpečnosti je novelizován rovněž zákon o zemědělství, zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, zákon o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory, zákon o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory, zákon o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití a zákon o Vojenské policii.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.7.2017.