(02.01.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 29.12.2016 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 451/2016 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití.

Dle důvodové zprávy je cílem novely jednak dokončit transpozici požadavků evropské směrnice 2014/28/EU, které nespadají pod technické požadavky na výbušniny a nebudou proto upraveny novým zákonem o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh a prováděcím nařízením vlády o technických požadavcích na výbušniny, ale také provázat novelizovaný zákon s uvedeným novým zákonem o posuzování shody publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 90/2016 Sb., stejně tak jako se zákonem č. 19/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu. Změn je však daleko více, novelizačních bodů je dohromady na šest desítek.

Zákonem se zrušují také některé podzákonné právní předpisy. Jde konkrétně o vyhlášku č. 153/2008 Sb., o vzorech tiskopisů žádostí o udělení povolení k předávání, nabývání, vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin, vyhlášku č. 378/2008 Sb., o stanovení procesu schvalování plastických trhavin, které neobsahují detekční látky, a o nařízení vlády č. 84/2013 Sb., o požadavcích na jednoznačné označování výbušnin pro civilní použití.

Zákon nabývá účinnosti dnem 13.1.2017