(09.01.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 29.12.2016 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 456/2016 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Důvodová zpráva doslova uvádí, že novela je přijímána za účelem zavedení označení údaje o adrese místa trvalého pobytu občana na adrese sídla ohlašovny nebo sídla zvláštní matriky jako adresy úřadu. Označení adresa úřadu bude v informačním systému evidence obyvatel vedeno jako součást údaje o adrese místa trvalého pobytu. Oprávněným subjektům bude toto odlišující označení poskytováno automaticky spolu s adresou místa trvalého pobytu, ke které se váže. Zavedení označení „adresa úřadu“ pro údaj o místě trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny nebo na adrese sídla zvláštní matriky nemá znamenat posun pokud jde o možnost doručovat fikcí na takovou adresu podle § 24 odst. 1 správního řádu.

Zákonem jsou novelizovány rovněž další zákony, a to například zákon o azylu, zákon o pobytu cizinců na území České republiky, zákon o občanských průkazech, zákon o dočasné ochraně cizinců či zákon o základních registrech.

Zákon nabývá účinnosti, s výjimkou několika ze svých ustanovení, dnem 1.6.2017.