(19.10.2016, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 3.10.2016 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 319/2016 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Základním cílem, jenž byl, dle důvodové zprávy, pro tuto rozsáhlou novelu čítající bezmála stovku novelizačních bodů vytýčen, je řádná implementace evropské směrnice 2012/34/EU o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru a části směrnice 2004/49/ES o bezpečnosti železnic do českého právního řádu. To odpovídá profilaci drážní dopravy jakožto relativně široce a intenzivně harmonizovaného odvětví.

Změny směřují do několika zákonem upravovaných oblastí, přičemž prioritní by mělo být zajištění nediskriminačního přístupu při užívání drážní infrastruktury. Konkrétně jsou zmiňována témata jako kategorizace drah, podnikání dopravce a provozovatele dráhy, licence, přístup na dráhu a jeho omezení, organizace státní správy v oblasti drážní dopravy, financování drážní infrastruktury, cenové regulace, vyšetřování nehod a mimořádných událostí, ale i další. Na aktuální problém kolize zákona o dráhách se zákonem o ochraně přírody a krajiny má reagovat změna úpravy postupu při kácení dřevin v obvodu a ochranném pásmu dráhy.

Vedle zákona o dráhách je novelizován rovněž například kompetenční zákon, zákon o ochraně přírody a krajiny, zákon o pozemních komunikacích, zákon o civilním letectví, zákon o akciové společnosti České dráhy a státní organizaci Správa železniční dopravní cesty, zákon o správních poplatcích či zákon o státní službě.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.4.2017.