(20.02.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 14.2.2017 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 33/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Touto krátkou novelou čítající pouhé dva novelizační body, jež byla poslaneckou iniciativou, má být podpořena prodejnost novin a časopisů. Ty byly doposud zařazeny do první snížené, tedy 15% sazby daně z přidané hodnoty. Dle důvodové zprávy je i přesto současným trendem propad jejich prodeje. Zákonodárce má prostřednictvím právě publikované novely ambici tento propad zastavit, a to díky přesunu novin a časopisů do druhé snížené, tedy 10% sazby daně z přidané hodnoty. To má vytvořit předpoklad pro snížení jejich cen pro konečného spotřebitele a v důsledku toho pro zvýšení prodejnosti periodického tisku.

S obsahem daného zákona se neztotožnil prezident republiky, který v jeho případě využil svého práva suspenzivního veta, zákon nepodepsal a vrátil jej na konci minulého roku zpět Poslanecké sněmovně k dalšímu projednání. Poslanecká sněmovna však na zákonu svým usnesením ze dne 10.1.2017 setrvala a ten tak mohl být publikován ve Sbírce zákonů, byť se zpožděním.

Jeho účinnost totiž byla plánována na první den letošního roku, ustanovení o účinnosti je takto formulováno. Jelikož však právní předpis nemůže nabýt své účinnosti dříve, než je publikován ve Sbírce zákonů, přičemž aktuální novela zákona o DPH byla, jak je uvedeno výše, zveřejněna až v polovině února, je potřeba, ve smyslu výkladu, o který opřel svůj výrok Nejvyšší správní soud ve věci projednávané pod sp. zn. 4 Ans 5/2007, nahlížet na takové ustanovení o účinnosti jako na absolutně neaplikovatelné a s takovým předpisem pak zacházet, jako by v něm ustanovení o účinnosti absentovalo. Pak se aplikuje ustanovení § 3 odst. 3 zákona o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv, dle kterého účinnosti nabývají právní předpisy patnáctým dnem po vyhlášení, není-li stanovena účinnost pozdější, v případě naléhavého obecného zájmu i dřívější, nikoliv však předcházející jeho vyhlášení. V intencích toho lze dovodit, že zákon právě publikovaný nabývá své účinnosti dnem 1.3.2017.