(26.09.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 18. 8. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 258/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Jde o relativně rozsáhlou novelu zákona upravujícího poskytování právních služeb advokáty a organizaci advokátního stavu v rámci profesní samosprávy. Změnových bodů je bezmála na pět desítek. Ty se dotýkají například ustanovení upravujících proces přípravy advokátních koncipientů na výkon advokacie, včetně advokátní zkoušky, či kárnou odpovědnost advokátů a kárné řízení. Novela přichází rovněž s novou úpravou poskytování právních služeb těm, kteří nesplňují podmínky pro ustanovení advokáta soudem podle zvláštních právních předpisů a ani si nemohou zajistit poskytnutí právních služeb jinak, tedy nemajetným. Změn je však daleko více.

Zákon nabyl účinnosti, ovšem s výjimkou řady svých ustanovení, dnem 1. 9. 2017.