(29.03.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 23. 3. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 46/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ve znění pozdějších předpisů.

Důvodová zpráva za primární impulz k přijetí této novely označuje potřebu upravit jednotlivé položky sazebníku náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského tak, aby výše náhrad nákladů na tyto úkony odpovídala aktuálním požadavkům na úkony i reálným nákladům vynakládaným ústavem na jednotlivé úkony a činnosti. Dochází rovněž ke změně struktury sazebníku, když dosavadní měl být sice vázán na číselník metod, který má přímou vazbu na další informační systémy i na akreditaci laboratoří, některé úkony prováděné ústavem však v něm vyčísleny nebyly. Po novele již tyto nové položky, včetně jejich sazby náhrad nákladů, mají být obsaženy, případně dochází u některých položek již dříve sloučených k jejich nové strukturalizaci.

Při tvorbě novely měl být rovněž zohledněn technický pokrok a vzaty v potaz nové moderní analytické metody zejména v oblasti instrumentální analýzy, stejně tak jako interní kontrola kvality práce v laboratořích. Doplněny jsou rovněž nové laboratorní metody i nové postupy laboratorního zkoušení. Zmiňováno je dále zařazení nových mezilaboratorních porovnávacích zkoušek, které se dříve neprováděly, když jde o zkoušky zohledňující technický pokrok v oboru a nyní nově požadované příslušnou evropskou legislativou. V neposlední řadě pak byla důvodem změn potřeba zareagovat na postupný růst provozních nákladů a cen energií, pohonných hmot, chemikálií, spotřebního materiálu či servisních služeb, ale i nákladů mzdových, což jsou všechno prvky spjaté s průběhem zkoušek. Tento růst se pak nutně v novelizované podobě vyhlášky promítnul do zvýšení náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony prováděné ústavem.

Vyhláška nabývá své účinnosti dnem 7. 4. 2018.

Autor: Mgr. Martin Glogar