(07.09.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 9. 8. 2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 238/2017 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů.

Dle Ministerstva vnitra jde o reakci na skutečnost, že od poslední novelizace vyhlášky v roce 2013 došlo ve školském zákoně i v prováděcích předpisech v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k několika podstatným změnám, stejně tak jako k novému koncepčnímu uspořádání odborného vzdělávání v rezortní oblasti Ministerstva vnitra. Dosavadní znění vyhlášky tak bylo vyhodnoceno jako neaktuální, neúplné a ne zcela v souladu s obecnou úpravou. Na to všechno již bylo potřeba příslušnými změnami v právě novelizované vyhlášce reagovat, přičemž cílem bylo poskytnout oblasti policejního vzdělávání plně funkční právní předpis s promítnutými změnami z obecné úpravy a s dalšími dílčími úpravami rezortního charakteru. Ty spočívají, mimo jiné, také v rozšíření okruhu potenciálních studentů vyšších odborných škol Ministerstva vnitra o příslušníky a zaměstnance Celní správy České republiky, Vězeňské služby České republiky, Generální inspekce bezpečnostních sborů a Bezpečnostní informační služby.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. 9. 2017.