(04.07.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 21.6.2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 173/2017 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů.

Ministerstvo vnitra novelu přijalo s cílem aktualizovat výčet správních činností, k jejichž výkonu musí úředníci územních samosprávných celků prokázat zvláštní odbornou způsobilost, stejně tak jako aktualizovat jejich obsahové náplně. Příloha novelizované vyhlášky totiž stanovuje náplně jednotlivých správních činností, k jejichž výkonu je nezbytné prokázání zvláštní odborné způsobilosti. Rozpracování je pak následně provedeno v souboru zkušebních otázek. Dle důvodové zprávy snahou bylo, alespoň do určité míry, sjednotit formy vyjádření náplní správních činností napříč resorty, byť takové sjednocení nemůže být zcela důsledné jednak pro odlišnosti ve struktuře správních činností samotných, ale též vzhledem k zodpovědnosti jednotlivých gesčních ústředních správních úřadů za pojetí správních činností v jejich působnosti.

Zrušuje se rovněž norma stanovící, že přihlašování ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti provádí územní samosprávný celek v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem založeném na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb podle zvláštního zákona, anebo v listinné podobě. To bylo vyhodnoceno jako již překonané, neboť územní samosprávné celky jsou povinny užívat k doručování datovou schránku.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 1.7.2017.