(29.03.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 22.3.2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 83/2017 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích.

Ministerstvo životního prostředí k novele přistoupilo z důvodu transpozice evropské směrnice 2015/1480, kterou se mění několik příloh směrnic 2004/107/ES a 2008/50/ES stanovících pravidla pro referenční metody, ověřování údajů a umístění míst odběru vzorků při posuzování kvality vnějšího ovzduší. K aktualizaci dle důvodové zprávy došlo jednak z důvodu vývoje norem referenční metody měření některých znečišťujících látek, v zájmu dosažení lepší srozumitelnosti jsou pak aktualizovány cíle týkající se kvality údajů, objasněna a doplněna kritéria rozmístění míst odběru vzorků i kritéria pro zajištění kvality při posuzování kvality vnějšího ovzduší s přihlédnutím k povinnosti přezkumu systému kontroly kvality pro zajištění trvalé přesnosti monitorovacích přístrojů dle programů Společného výzkumného střediska Evropské komise.

Pokud jde o právě publikovanou vyhlášku, jejím prostřednictvím je v duchu uvedené evropské legislativy upravován především text týkající se zajištění kvality výběru míst odběru vzorků a měření znečištění ovzduší včetně aktualizace technických norem.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.4.2017.