(24.04.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 7.4.2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 112/2017 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení.

Novelou je upravována výše paušální částky nákladů správního řízení, které účastník vyvolal porušením své právní povinnosti, ve zvláště složitých případech nebo pokud byl přibrán znalec dle § 6 odst. 2 novelizované vyhlášky. Částky jsou upravovány tak, aby odpovídaly částkám uvedeným aktuálně ve vyhlášce č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích, ve znění po novele provedené vyhláškou č. 214/2016 Sb. Ta paušální částky náhrady nákladů v řízeních o přestupcích, byl-li přibrán znalec, zvyšovala. Vyhláška stanovící paušální částku nákladů řízení o přestupcích se však s účinností nového zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich k počátku července tohoto roku zruší, přičemž paušální částka náhrady nákladů řízení o přestupku se má poté řídit obecnou úpravou dle vyhlášky č. 520/2005 Sb. Proto je potřeba danou vyhlášku upravit a zajistit tak kontinuitu příslušné právní úpravy.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.7.2017.