(06.09.2016, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 19.8.2016 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 266/2016 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2015 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech).

Touto novelou prováděcí vyhlášky k zákonu o podporovaných zdrojích energie je aktualizován jeden z parametrů pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny v malých vodních elektrárnách. Energetický regulační úřad ke změně přistoupil, jak uvádí ve své důvodové zprávě k novele, s ohledem na neustálý vývoj a zdokonalování technologií využívajících obnovitelné zdroje na jedné straně a s ohledem na změny cen vstupů na straně druhé.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2017.