(09.01.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dle Ministerstva zemědělství, zpracovatele novely, je důvodem pro její přijetí potřeba reflektovat změny cen některých zemědělských pozemků, ke kterým došlo v průběhu druhé poloviny roku 2016 a první poloviny roku 2017, jež mají vliv na průměrné základní ceny zemědělských pozemků. Jde o více než půl druhé stovky katastrálních území, u nichž byla průměrná základní cena zemědělských pozemků změněna, a to z důvodu aktualizace bonitačního mapování některých bonitovaných půdně ekologických jednotek, stejně tak jako z důvodu změny výměr zemědělské půdy vedených v katastru nemovitostí.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. 1. 2018.

Autor: Mgr. Martin Glogar