(30.01.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 25.1.2017 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 12/2017 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin, ve znění pozdějších předpisů.

Deklarovanou snahou Českého báňského úřadu je prostřednictvím této novely čítající více než tři desítky změnových bodů lépe provázat právní předpisy upravující skladování střeliva, munice, pyrotechnických výrobků a výbušnin civilními subjekty.

Změny úřad činí v návaznosti na novelu zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, která byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 451/2016 Sb. Novelizovaná vyhláška je prováděcím právním předpisem k tomuto zákonu a bylo tak potřeba uvést ji s jeho novelizovanou podobou do souladu. Jde rovněž o reakci na poznatky z aplikační praxe při výkonu vrchního dozoru orgánů státní báňské správy nad nakládáním s výbušninami. Dle důvodové zprávy dosavadní znění umožňovalo různý výklad ustanovení vztahujících se k výpočtu bezpečnostní vzdálenosti od skladovaných výbušnin, vybavenosti skladu a třídění výbušnin, respektive některé dozorované subjekty dovozovaly ze znění předpisu nepřesný výklad. Proto má novela upřesnit požadavky vztahující se k výpočtu bezpečnostní vzdálenosti tak, aby byl stanoven jednoznačný postup pro stanovení bezpečnostní vzdálenosti a jednoznačné požadavky na vybavenost skladu. Další drobné změny pak reagují na zrušení některých českých technických norem, respektive na jejich nahrazení normami novými, a na používání dnes již překonané terminologie.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.3.2017.