(17.01.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 30.12.2016 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 463/2016 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

Ministerstvo financí, jež tuto rozsáhlou novelu čítající více než stovku změnových bodů zpracovalo, si jejím přijetím kladlo, dle svých slov, za cíl především zdokonalit úpravu transferů do zahraničí, přinést nový způsob zatřiďování výdajů na placení daně z přidané hodnoty a zpřesnit úpravy převodů uvnitř organizace.

Novela je obecně reakcí na periodický jev spočívající ve skutečnosti, že jsou pravidelně, zejména s účinností od 1. ledna každého roku, vydávány zákony a další předpisy, které ovlivňují třídění příjmů a výdajů veřejných rozpočtů. Proto je nezbytné jim toto třídění vždy přizpůsobit, stejně tak jako je nutné upřesňovat náplně jednotlivých jednotek třídění také na základě zkušeností z používání rozpočtové skladby rozpočtovými a účetními pracovníky.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 1.1.2017.