(24.01.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Ministerstvo dopravy upřesňuje, že poté, co na základě novely zákona o silničním provozu a zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel publikované ve Sbírce zákonů pod č. 199/2017 Sb. již řidičský průkaz nebude obsahovat údaj o obci obvyklého bydliště na území České republiky, bylo potřeba v tomto smyslu upravit také podzákonnou právní úpravu, a to ať již jde o výslovné vyjmutí tohoto údaje z úvodního ustanovení vyhlášky, či o úpravu vzoru řidičského průkazu. Novela má rovněž v reakci na rozšíření údajů vedených v registru řidičů upravovat výčet údajů, které jsou vedeny v evidenční kartě řidiče, ať již jde o digitalizovanou fotografii či digitalizovaný podpis, stejně tak jako přinést nový vzor mezinárodního řidičského průkazu stanoveného Úmluvou o silničním provozu, a to v návaznosti na novelizaci dané úmluvy.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2018, dvě z jejích ustanovení ovšem nabyla své účinnosti již dnem 1. 1. 2018.

Autor: Mgr. Martin Glogar