(02.03.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 27.2.2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 50/2017 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví.

Novelizovaná vyhláška byla Energetickým regulačním úřadem vydána k provedení energetického zákona a stanovuje náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů, odpisové sazby pro účely regulace, pravidla pro sestavování regulačních výkazů a termíny pro jejich předkládání. Z údajů, které na jejím základě regulované subjekty úřadu zasílají, pak ERÚ vychází při regulaci ceny související služby v elektroenergetice a související služby v plynárenství.

Aktuální novela je pak reakcí na novely účetních předpisů z konce předminulého roku. Jde konkrétně o novelu zákona o účetnictví publikovanou ve Sbírce zákonů pod č. 221/2015 Sb., a vedle toho o novelu vyhlášky č. 500/2002 Sb. zákon o účetnictví provádějící. Její novela byla zveřejněna pod č. 250/2015 Sb.

ERÚ v důvodové zprávě k aktuální novele uvádí, že výše uvedené novelizace účetních předpisů změnily jak směrnou účtovou osnovu, tak i uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty, v důsledku čehož již od počátku roku 2016 účtují subjekty, které podléhají cenové regulaci ze strany Energetického regulačního úřadu. Směrná účtová osnova i výkaz zisku a ztráty je podkladem pro tvorbu regulačních výkazů, především regulačních výkazů hospodářského výsledku, nákladů nebo aktiv. Aby bylo i nadále zajištěno jasné, srozumitelné a transparentní vykazování vycházející z účetních výkazů, přichází Energetický regulační úřad s právě publikovanou novelou. Ta upravuje regulační výkazy tak, aby korespondovaly s upravenými účetními výkazy.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 1.3.2017.