(09.05.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 24.4.2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 127/2017 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou.

Jde o rozsáhlou novelu čítající na pět desítek změn. Jejím cílem je, dle odůvodnění Energetického regulačního úřadu, upřesnit a rozvinout pravidla pro fungování trhu s elektřinou v České republice. Dosavadní zkušenosti s aplikací novelizované vyhlášky totiž měly poukázat na potřebu vytvořit pro účastníky elektroenergetického trhu stabilnější a transparentnější právní rámec.

Ve výčtu oblastí, v jejichž rámci se ERÚ rozhodl provést změny, se objevuje například postup registrace odběrného místa a předávacího místa, rozsah předávání dat provozovatelem distribuční soustavy pro účely stanovení a zúčtování odchylky, stanovení zálohových plateb pro hrazení složky ceny služby distribuční soustavy a složky ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny mezi provozovatelem přenosové soustavy a provozovatelem regionální distribuční soustavy, způsob výpočtu regulovaných plateb hrazených provozovatelem lokální distribuční soustavy, postup při změně typu smlouvy, ukončení a pozastavení nebo zastavení procesu změny dodavatele, postup při přerušení, omezení nebo obnovení dodávky elektřiny při neoprávněném odběru, neoprávněné distribuci a neoprávněném přenosu, postup pro zahájení dodávky dodavatelem poslední instance či rezervace kapacity.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.6.2017.