(24.04.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 20. 4. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 66/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.

ato rozsáhlá novela o bezmála pěti desítkách změnových bodů byla dle Ministerstva pro místní rozvoj, jejího zpracovatele, přijata v souvislosti s novelizací stavebního zákona publikovanou ve Sbírce zákonů pod č. 225/2017 Sb. a účinnou od počátku tohoto roku. Dle důvodové zprávy totiž novela stavebního zákona přinesla rozsáhlé změny věcné povahy včetně nových druhů řízení, jež bylo potřeba zohlednit rovněž v navazující podzákonné právní úpravě. Například pokud jde zrovna o ony nové druhy řízení, bylo nutné vyhláškou upravit obsahové náležitosti jednotlivých žádostí a změny promítnout taktéž do formulářů pro podávání jednotlivých žádostí, jež jsou součástí příloh k vyhlášce. Stejně tak dochází k nezbytným úpravám obsahových náležitostí nových nebo významně novelizovaných rozhodnutí a jiných opatření, nelze pominout ani promítnutí zrušení některých typů řízení a opatření, jež jsou nahrazeny novými.

Vyhláška nabyla své účinnosti dnem 20. 4. 2018.

Autor: Martin Glogar