(11.05.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 26.4.2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 130/2017 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 160/2015 Sb.

Novela byla, dle Ministerstva dopravy, zpracována v návaznosti na novelu zákona o dráhách publikovanou ve Sbírce zákonů pod č. 319/2016 Sb. a účinnou od 1.4.2017. Ta do českého právního řádu transponovala evropskou směrnici 2012/34/EU o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru. V souvislosti s tím bylo potřeba přizpůsobit rovněž prováděcí právní předpisy, přičemž v případě právě novelizované vyhlášky šlo o oblast kategorizace drah.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 1.5.2017.