(24.05.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 12.5.2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 141/2017 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 172/2015 Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení.

Dle Ministerstva zemědělství, zpracovatele novely, je jejím cílem zrušit ta ustanovení novelizované vyhlášky, jež byla aktuálně duplicitní se zákonem o vinohradnictví a vinařství. Důvodová zpráva totiž upřesňuje, že výrobky z révy vinné doposud byly oznamovány podle vyhlášky č. 172/2015 Sb. určitou dobu před příchodem produktu do místa určení. Tato úprava byla doplněna a fakticky nahrazena úpravou obsaženou po novele účinné k 1.4.2017 v § 14a zákona o vinohradnictví a vinařství, čímž se stávající úprava týkající se výrobků z révy vinné podle vyhlášky č. 172/2015 Sb. stala se zmíněnou úpravou zákona o vinohradnictví a vinařství duplicitní. Proto je optimální podzákonnou právní úpravu z právě novelizované vyhlášky vypustit.

Česká republika totiž je, dle důvodové zprávy, ze 70 % importérem vína, přičemž kontrolní zjištění měla ukázat, že je velké množství nebaleného vína ze zahraničí nevyhovující. U nebalených produktů se má jednat o produkty, které jsou velice rychle zpracovány nebo distribuovány. Teprve pokud kontrolní orgán členského státu Evropské unie má představu o tom, co a kde je potřeba zkontrolovat, může komunikovat s jiným členským státem a vyžadovat spolupráci, případně předávat zjištění k učinění zásahu v jiném členském státu. Proto přišla na celoevropské úrovni úprava spočívající v příslušné povinnosti, jež se následně promítla i do výše uvedeného zákona. A tím se stala podzákonná úprava v daném ohledu nadbytečnou.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.6.2017.