(06.04.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 29.3.2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 90/2017 Sb. zákon, kterým se mění volební zákony a některé další zákony.

Novelizuje konkrétně zákon o volbách do Parlamentu České republiky, zákon o volbách do zastupitelstev krajů, zákon o volbách do zastupitelstev obcí, zákon o volbách do Evropského parlamentu, zákon o volbě prezidenta republiky, zákon o Ústavním soudu či zákon o soudech a soudcích.

Důvodová zpráva k problematice volebních zákonů obecně uvádí, že je jejich aplikace pravidelně konfrontována s praxí při konání voleb, přičemž se právě na základě těchto praktických poznatků mohou projevit některé nedostatky právní úpravy, její nejednoznačnosti, překonanost nebo obsoletnost některých jejích postupů a požadavků. Dalším faktorem, jenž na aplikaci volebních zákonů působí, je judikatura z oblasti volebního soudnictví, případně i Ústavního soudu. Na tento jev se právě publikovaná novela pokouší reagovat.

Zákonodárce si jí tak klade za cíl řešit nedostatečnou a nejednotnou právní úpravu možností činit dílčí úkony v průběhu volebního procesu elektronicky s využitím již právně ukotvených a v praxi fungujících a ověřených nástrojů, jakými jsou zejména datové schránky, elektronický podpis či základní registry, modifikovat ustanovení, jejichž různý výklad vedl k soudnímu řízení ve věcech volebních, a eliminovat nedostatky v právní úpravě mající dopad na volební právo, a to včetně těch, se kterými se v praxi potýkají především volební orgány a jejichž odstranění opakovaně požadují v závěrečných zprávách z voleb.

V souvislosti s novelou volebních zákonů dochází rovněž k novelizaci vyhlášek volební zákony provádějících. Je tak činěno prostřednictvím vyhlášky č. 91/2017 Sb., kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony. Novelizována je vyhláška č. 152/2000 Sb. provádějící zákon o volbách do zastupitelstev krajů, vyhláška č. 233/2000 Sb. provádějící zákon o volbách do Parlamentu České republiky, vyhláška č. 59/2002 Sb. provádějící zákon o volbách do zastupitelstev obcí, vyhláška č. 409/2003 Sb. provádějící zákona o volbách do Evropského parlamentu a vyhláška č. 294/2012 Sb. provádějící zákon o volbě prezidenta republiky.

Zákon i vyhláška nabývají účinnosti dnem 13.4.2017.