(28.06.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 15. 6. 2018 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 113/2018 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Jde o relativně rozsáhlou novelu vodního zákona, počet změnových bodů čítá více než stovku. V důvodové zprávě je přitom jako hlavní cíl deklarována snaha o stanovení takových požadavků právní úpravy, které ve svém důsledku povedou ke snižování znečištění vod. Ekonomické nástroje, tedy poplatky, v tom mají hrát významnou roli, ať již jde o poplatek za odebrané množství podzemní vody, poplatek za vypouštění odpadních vod do vod povrchových či poplatek za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních. Relevantně zohledněna má být přitom evropská úprava představovaná směrnicí 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky.

Zákon nabývá své účinnosti, s výjimkou některých ze svých ustanovení, dnem 1. 1. 2019.

Autor: Mgr. Martin Glogar