(13.03.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 3.3.2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 58/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Novela se primárně týká procesu zařazování odsouzených do některého z typů věznic. Dle důvodové zprávy má především umožnit adekvátní diferenciaci odsouzených ve věznicích, a to podle posouzení jejich osobnostních faktorů a trestné činnosti z penitenciárního hlediska. Tím by měla být zajištěna lepší organizace rozvoje a implementace standardizovaných programů a specializovaného zacházení v jednotlivých věznicích. Změny mají vycházet z potřeby vytvořit, v duchu moderního penitenciárního zacházení s osobami ve výkonu trestu odnětí svobody, takové podmínky, které přispějí k resocializaci těchto osob a sníží riziko opakování trestné činnosti.

Vedle trestního zákoníku a zákona o výkonu trestu odnětí svobody je novelizován rovněž zákon o výkonu vazby, trestní řád a zákon o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.10.2017.