(18.04.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 5.4.2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 101/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Přináší bezmála na pět desítek novelizačních bodů, které dopadají především, vedle dalších změn, na oblast financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu. Dle důvodové zprávy se zákonodárce jejím prostřednictvím snaží reagovat na dosavadní stav, kdy se systém financování škol a školských zařízení zřizovaných kraji, obcemi a svazky obcí ze státního rozpočtu vyznačuje řadou problémů, jejichž důsledkem je nerovné postavení jednotlivých srovnatelných příjemců v rámci České republiky. Novela mí přinést změnu, jež takové nedostatky eliminuje.

Cílem modifikovaného systému je zvýšit stran financování předvídatelnost, kdy je zejména pro školy nezbytné, aby měly možnost vědět, s jakým finančním zabezpečením mohou za daných podmínek při realizaci vzdělávání dlouhodobě počítat, zajistit rovné podmínky s výhradně jasně odůvodněnými pravidly pro připuštění odchylek, a současně umožnit přímou aplikaci finančního zabezpečení koncepčních priorit státu.

Zákon nabývá účinnosti, ovšem s výjimkou řady ustanovení, dnem 1.9.2018.