(10.05.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 26.4.2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 128/2017 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů.

Novela zákona o dráhách publikovaná ve Sbírce zákonů pod č. 319/2016 Sb. a účinná od 1.4.2017 doplnila vodní vleky do výčtu určených technických zařízení, která podléhají dozoru právě podle zákona o dráhách. Dle Ministerstva dopravy to bylo nutné z důvodu praktického rozšíření vodních vleků, jež lze v letním období užívat obdobně jako vleky lyžařské, přičemž režim obou výše zmíněných určených technických zařízení je, s ohledem na technické provozní podobnosti, v podstatě shodný.

Do právě novelizované vyhlášky upravující podmínky pro konstrukci, výrobu a provoz určených technických zařízení a jejich konkretizaci a zákon o dráhách v tomto smyslu provádějící tak novela vodní vleky doplňuje jakožto zařízení dopravní vedle vleků lyžařských. Zároveň upravuje podmínky pro provoz zařízení a časové intervaly revizí, prohlídek a zkoušek těchto zařízení.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 1.5.2017.