(25.09.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 18. 8. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 257/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

Každý z těchto zákonů je novelizován v jednom změnovém bodě. Dle důvodové zprávy se zákonodárce snaží novelou reagovat na dosavadní negativní stav, kdy příslušné orgány aplikovaly právní úpravu nakládání s majetkem územních samosprávných celků při posuzování právnosti takového nakládání pouze prostřednictvím úzce chápaného kritéria ekonomické výhodnosti. Takový reduktivní přístup měl pak komunální politiky spíše nutit přijímat rozhodnutí, jež byla nezřídka v rozporu se zájmy obyvatel jimi spravovaných obcí. Pokud totiž představitelé samosprávy kritériu ekonomické výhodnosti předřadili jiný legitimní cíl, vystavili se často nebezpečí postihu, a to třeba až v rovině trestní odpovědnosti. Novela má tomuto jevu zamezit. Toho má být dosaženo doplněním dosavadních kriterií účelnosti a hospodárnosti o nové kriterium jiného důležitého zájmu obce, jež má umožnit snadněji respektovat v tomto ohledu autonomii samospráv a otevřít prostor pro zohlednění mimoekonomických aspektů přijímaných rozhodnutí. Ty poté mohou v konkrétních případech lépe vyhovovat specifickým podmínkám jednotlivých obcí.

Zákon nabyl své účinnosti dnem 2. 9. 2017.