(11.01.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 30.12.2016 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 460/2016 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony.

Jde o historicky první novelu občanského zákoníku stále ještě označovaného jako “nový”. Přichází po více než třech letech jeho účinnosti a má jít, dle důvodové zprávy, o novelu reagující na některé naléhavé podněty stran vybraných problematických ustanovení a sledující odstranění některých konfliktních situací, které při aplikaci kodexu vznikají. Do novely byly zahrnuty oblasti, jež, dle jejích tvůrců, vyžadovaly co možná nejrychlejší legislativní zásah.

Změny se konkrétně dotýkají například právní úpravy výkonu závislé práce nezletilého staršího patnácti let, omezení svéprávnosti, provádění pitev, otázky zvláštní formy plné moci, vymezení nemovité věci a součásti pozemku, právní úpravy součásti společného jmění, péče o jmění dítěte a výživného, ale také převodu spoluvlastnického podílu na nemovité věci, svěřeneckých fondů, dočasného užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby, započtení, dohody o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů, peněžité jistoty na nájemné a jiné platby vyplývající z nájmu bytu a domu, či právní úpravy nájmu bytu zvláštního určení. Změn je však ještě více.

Vedle občanského zákoníku je zákonem novelizován rovněž zákon o soudních poplatcích, notářský řád, zákoník práce, zákon o základních registrech, zákon o katastru nemovitostí, zákon o zvláštních řízeních soudních a zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

Zákon nabývá účinnosti, avšak s výjimkou řady ze svých ustanovení, dnem 28.2.2017.