(15.03.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 3.3.2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 64/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Prostřednictvím této rozsáhlé novely čítající bezmála patnáct desítek změnových bodů má být, dle důvodové zprávy, především zajištěno dosažení několika cílů vytyčených pro oblast insolvenčního práva. Zmiňována je změna systému přidělování insolvenčních věcí v oblasti oddlužení, posílení dohledu nad výkonem funkce insolvenčního správce, zvýšení transparentnosti insolvenčního řízení, omezení administrativních úkonů insolvenčních soudů a posílení doručování dokumentů do datových schránek, ale také zajištění intenzivnější ochrany před šikanózními insolvenčními návrhy. Novela se rovněž zaměřuje na regulaci subjektů poskytujících služby související s institutem oddlužení.

Vedle insolvenčního zákona je dále novelizován živnostenský zákon, zákon o státním zastupitelství a zákon o insolvenčních správcích.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.7.2017.