(14.06.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 5. 6. 2018 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 94/2018 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Těmi jsou notářský řád, zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, zákon o advokacii, exekuční řád, zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a nakonec zákon o auditorech.

Pro oblast mezinárodní spolupráce při správě přímých daní je v rámci evropského práva základním předpisem směrnice 2011/16/EU, o správní spolupráci v oblasti daní, tedy tzv. „DAC“ – Directive on Administrative Cooperation. Ta byla již několikrát novelizována, přičemž její prozatím poslední novelu představuje směrnice 2016/2258, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o přístup daňových orgánů k informacím pro boj proti praní peněz (tzv. „DAC 5“). Jejím účelem je umožnit správci daně pro zajištění kontroly fungování správní spolupráce podle DAC ze zákona přístup k mechanismům, postupům, dokumentům a informacím získávaným pro účely boje proti praní špinavých peněz. Také tuto směrnici mají členské státy, a tedy i Česká republika, povinnost transponovat do vnitrostátního právního řádu. A to je důvod, proč byl přijat právě publikovaný novelizační zákon.

Ten své účinnosti nabyl dnem 5. 6. 2018.

Autor: Mgr. Martin Glogar