(19.04.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 5.4.2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 102/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Jde o rozsáhlou novelu s více než sedmi desítkami novelizačních bodů. Ty zasahují do právní úpravy řady otázek autorského práva, u nichž zkušenosti z dosavadní aplikační praxe poukázaly na potřebu změny. Ve zdaleka nejširší míře se to tentokrát týká úpravy kolektivní správy právy.

Dle důvodové zprávy se zde zákonodárce pokouší dosáhnout pro tuto oblast detailní, komplexní a vyvážené právní úpravy. Současně má dojít k řádné implementaci evropské směrnice 2014/26/EU o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu do českého právního řádu. Cílem zákonodárce je zajistit kvalitní kolektivní správu a kvalitnější prostředí pro její výkon. Tomu má dopomoci jak implementace evropských pravidel, tak odstranění problémů v právní úpravě, na něž poukázala dosavadní aplikační praxe.

Zákon nabývá účinnosti dnem 20.4.2017.