(11.10.2016, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 23.9.2016 byly ve Sbírce zákonů publikovány tři nové prováděcí vyhlášky k aktuálně novelizovanému zákonu č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví.

Vyhláška č. 305/2016 Sb., o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance, byla vydána k provedení § 83 odst. 1 a 2 a § 92k odst. 1 zákona o pojišťovnictví. Nově upravuje obsah, formu, četnost, lhůty a způsob sestavování a předkládání výkazů České národní bance tuzemskými pojišťovnami, tuzemskými zajišťovnami, pobočkami pojišťoven a zajišťoven z jiného členského státu, pobočkami pojišťoven a zajišťoven z třetího státu a Českou kanceláří pojistitelů.

Vyhláška č. 306/2016 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví, provádí řadu jeho ustanovení. V podrobnostech upravuje způsob výpočtu solventnostního kapitálového požadavku, podmínky pro použití úplného nebo částečného interního modelu pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku, výpočet skupinové solventnosti, podmínky pro použití a způsob výpočtu vyrovnávací úpravy bezrizikové výnosové křivky, rozsah, způsob a lhůty pro uveřejňování údajů, vyhodnocování citlivosti technických rezerv a použitelného kapitálu, náležitosti a strukturu zprávy o ověření řídicího a kontrolního systému a zprávy o ověření uveřejňovaných informací ve zprávě o solventnosti a finanční situaci, ale také způsob výplaty a stanovení odměny a náhrady hotových výdajů nuceného správce tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny, jeho zástupce a likvidátora tuzemské pojišťovny, tuzemské zajišťovny, pobočky pojišťovny z třetího státu nebo pobočky zajišťovny z třetího státu.

A konečně vyhláška č. 307/2016 Sb., o žádostech podle zákona o pojišťovnictví, stanovuje náležitosti žádostí, formáty a další technické náležitosti žádostí podle aktualizované podoby zákona o pojišťovnictví.

Všechny tři vyhlášky nabyly účinnosti dnem 23.9.2016.