(15.12.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 13. 11. 2017 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 375/2017 Sb. nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů.

Bylo vydáno k provedení § 6 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nahrazuje přitom dosavadní právní úpravu prezentovanou nařízením vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů. To bylo s účinností nového nařízení zrušeno, a to včetně své novely.

Dle Ministerstva práce a sociálních věcí, zpracovatele návrhu tohoto nařízení, má být prostřednictvím nového nařízení zpřesněna dosavadní právní úprava tak, aby bylo dosaženo jednak plné transpozice evropské směrnice 2014/27/EU, kterou se mění směrnice Rady 92/58/EHS, 92/85/EHS, 94/33/ES, 98/24/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES, jednak souladu s evropským nařízením č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.

Nařízení nabylo účinnosti dnem 28. 11. 2017.