(17.10.2016, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 26.9.2016 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 310/2016 Sb. nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2017.

Nařízení bylo vládou schváleno a vydáno v souladu s § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie, dle kterého vláda stanovuje prostředky státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu složky ceny služby distribuční soustavy a složky ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny, na úhradu provozní podpory tepla a na kompenzaci na elektřinu spotřebovanou zákazníkem v České republice vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie v jiném členském státě Evropské unie, smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci. Pro rok 2017 byl uvedený limit prostředků stanoven ve výši více než 26 mld. Kč.

Nařízení nabývá účinnosti dnem 1.1.2017.