(17.09.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 29. 8. 2018 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 187/2018 Sb. nařízení vlády o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu.

V případě evropsky významných lokalit jde, ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny, o lokality, které v biogeografické oblasti nebo oblastech, k nimž náleží, významně přispívají k udržení nebo obnově příznivého stavu alespoň jednoho typu evropských stanovišť nebo alespoň jednoho evropsky významného druhu z hlediska jejich ochrany, případně k udržení biologické rozmanitosti biogeografické oblasti. Nové nařízení, jímž se evropsky významné lokality zařazené do evropského seznamu vyhlašují, nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou nařízením vlády č. 208/2012 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu. To se s účinností nového nařízení zrušuje, a to včetně své novely.

Dle Ministerstva životního prostředí, zpracovatele návrhu tohoto nařízení, je nová úprava reakcí na změny národního seznamu evropsky významných lokalit z roku 2016, které Evropská komise promítla do příslušných evropských seznamů pro panonskou a kontinentální biogeografickou oblast zveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie.

Nové nařízení své účinnosti nabylo dnem 1. 9. 2018.

Autor: Mgr. Martin Glogar