(26.03.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 23. 3. 2018 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 43/2018 Sb. nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády.

Nová úprava vydaná podle § 2c odst. 5 zákona o zemědělství a podle § 1 odst. 3 zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu navazuje na řadu přímo použitelných nařízení EU, jakými jsou například nařízení č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, nařízení č. 1306/2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky, či nařízení č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky. Dle Ministerstva zemědělství, zpracovatele návrhu tohoto vládního nařízení, je nová úprava především reakcí na potřebu redefinovat tzv. ostatní oblasti v souladu s čl. 31 odst. 5 výše zmíněného evropského nařízení č. 1305/2013, a to na základě společných biofyzikálních kritérií.

Nařízení rovněž novelizuje pět dalších vládních nařízení, zrušuje se pak nařízení vlády č. 196/2005 Sb., o stanovení některých podmínek provádění prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic. Účinnosti nabývá dnem 1. 4. 2018.

Autor: Mgr. Martin Glogar