(15.09.2016, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 31.8.2016 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 275/2016 Sb. nařízení vlády o oblastech vzdělávání ve vysokém školství.

Nařízení bylo vydáno dle § 44a zákona o vysokých školách, jenž byl do něj vložen rozsáhlou novelou publikovanou ve Sbírce zákonů pod č. 137/2016 Sb. Nově stanovuje vymezení jednotlivých oblastí vzdělávání dle zákona o vysokých školách. To zahrnuje základní tematické okruhy, které jsou pro danou oblast vzdělávání charakteristické a určující, výčet typických studijních programů spadajících pod danou oblast vzdělávání, ale také rámcový profil absolventů v dané oblasti vzdělávání s uvedením hlavních cílů vzdělávání, zahrnujících odborné znalosti, dovednosti a další kompetence a charakteristických profesí, zejména pak profesí regulovaných, které jsou relevantní.

Nařízení nabylo účinnosti dnem 1.9.2016.